Lorem ipsum 
 
                                                 130 Sikh aus Amritsar    2005    40 x 50 cm